ЖИТТЯ ТРИВАЄ!

Військовий стан

повідомлення про форс-мажор

За правилами ст. 14¹ Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 02.12.1997 № 671/97-ВР, форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

Повідомленням Торгово-промислової палати України від 28 лютого 2022 року за № 2024/02.0-7.1 про те, що Торгово-промислова палата України (далі - ТПП України) на підставі ст.ст. 14, 14¹ Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 02.12.1997 № 671/97-ВР, Статуту ТПП України, цим засвідчує форсмажорні обставини (обставини непереборної сили): військову агресію Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указами від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, та від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX). Указом Президента України від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-IX, строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року продовжено строком на 90 діб.

Враховуючи це, Торгово-промислова палата України підтверджує, що зазначені обставини з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення, є надзвичайними, невідворотними та об’єктивними обставинами для суб'єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб по договору, окремим податковим та/чи іншим зобов’язанням/обов’язком, виконання яких/-го настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання відповідно яких/-го стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

З огляду на вищенаведене, наша компанія підтверджує, що зазначені обставини з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення, є надзвичайними, невідворотними та об'єктивними обставинами не виконувати свої зобов’язання по договору, окремим податковим та/або іншим зобов’язанням/обов'язком, виконання яких/-го настало згідно з умовами публічної оферти, договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання відповідно яких/-го стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Запевняємо усіх, зацікавлених у тому осіб про те, що після припинення дії форс-мажорних обставин та з початком провадження нашої господарської діяльності у звичному режимі, про це негайно буде повідомлено офіційно, а відстрочені зобов’язання - виконано в повному обсязі.

Застосування санкційщодо російських артистів

Згідно Указу Президента України від 19 жовтня 2022 року №726/2022Указу Президента України від 7 січня 2023 року №4/2023Указу Президента України від 15 січня 2023 року №23/2023 введено у дію рішення РНБО про персональні санкції щодо публічних осіб, до яких увійшли російські артисти, серед яких:

Аллегрова Ірина
Бабкіна Надія
Басков Микола
Білан Дмитро
Бльоданс Евеліна
Борисова Дана
Боярський Михайло
Бузова Ольга
Буйнов Олександр
Бутман Ігор
Вакуленко Василий (Баста)
Вебер Марія
Винокур Володимир
Гагаріна Поліна
Газманов Олег
Галустян Михайло
Доліна Лариса
Дубцова Ірина
Єгорова Сніжана
Жигунов Сергій
Жуков Сергій
Канделакі Тіна
Кіпєлов Валерій
Кіркоров Пилип
Куєк Кароліна (Ані Лорак)
Лазарев Сергій
Лепсверидзе Григорий (Лепс)
Лещенко Лев
Лоза Юрій
Марченко Оксана
Маршал Олександр
Мгоян Зарифа (Зара)
Михайлов Стас
Мілявська Лоліта
Міхалков Микита
Нетребко Анна
Охлобистін Іван
Петросян Євген
П'єха Стас
Повалій Таїсія
Пресняков Володимир
Рибін Віктор
Савичева Юлія
Семенович Анна
Сєдокова Анна
Сєров Олександр
Скляр Олександр
Сосєдов Сергій
Сухоруков Віктор
Телегіна Пелагея
Топалов Владислав
Турецький Михайло
Успенська Любов
Устименко-Вейнштейн Денис (Джиган)
Фомін Дмитро
Харатьян Дмитро
Харламов Гарік
Хрульова Олена (Ваєнга)
Цой Аніта
Шурочкіна Анна (Нюша)
Шуфутинський Михайло
Якубович Леонід
та інші.

Списки осіб, щодо яких застосовані санкції, доступні за посиланнями Перелік №1Перелік №2Перелік №3